Factsheet

Factsheet

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาสามัญชั้นนำของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสิบบริษัทเวชภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาของประเทศ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) จากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 550 คน และเป็นผู้นำตลาดในหลายเวชภัณฑ์สำหรับยาที่สั่งจ่ายเพื่อการรักษาอาการความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอล โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และโรคเบาหวาน

เบอร์ลินฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475  โดยนายแพทย์ชัย ไชยนุวัติ แพทย์ผู้มีจิตเป็นคุณธรรมที่มักจ่ายค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้กลับมารับการรักษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์