Career Opportunities

Career Opportunities

Medical Representative OTC / BKK / UPC

Main Purpose of Job:
- การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการส่งข้อความสำคัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับลูกค้า
- การวิเคราะห์และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการ,การเติบโตของธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้า
- การตรวจสอบและรายงานการตลาดและกิจกรรมของคู่แข่งและให้รายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเสนอยาเข้าในแต่ละโรงพยาบาล (OTC มีประสบการด้านนำยาเข้าร้านค้า)
- ประสานงานกับทีมขายเพื่อวางแผนการติดต่อลูกค้าและวิธีการสร้างแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขาย
   ในโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ
- การพัฒนาแผนธุรกิจประจำปีร่วมกับหัวหน้าฝ่ายขายซึ่งจะเน้นการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโรงพยาบาล


Basic Qualifications:
- ปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
- มีประสบการณ์ทางด้านผู้แทนฝ่ายขายยา และเครื่องมือแพทย์