News & Activities

News & Activities

ปี : 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |

 

 

        บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จัดการประชุมวิชาการ  BERLIN DAYครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562         ณ โรงแรม Laos Plaza เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยในงานมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ        ความดันโลหิตสูงและโรคระบบทางเดินอาหารเข้าร่วมให้ความรู้