News & Activities

News & Activities

ปี : 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |

 

   สาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง CME COURSE ครั้งที่ 38 แก่แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางที่สนใจ เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 โดยบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด          ร่วมให้การสนับสนุน

  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับหลักการวินิจฉัย แนวทางการรักษา        รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่องและเกิดแรงจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง