Career Opportunities

Career Opportunities

System Admin ประจำโรงงานร่มเกล้า 1 ตำแหน่ง

Main Purpose of Job:
- ดูแลรับผิดชอบ Windows Server, Proxy, Backup System
- ดูแลรับผิดชอบ Network, Firewall, Lease line
- Support User ด้าน Hardware และ Software
- ดูแลระบบ e-mail และ 3 sites ประจำโรงงานร่มเกล้า


Basic Qualifications:
- เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์หทารเรียบร้อย)
- จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมฯเทคโนสารสนเทศ วิทยาการคอม หรือสาขาที่เกียวข้อง
- ประสบการณ์ในงาน System Admin อย่างน้อย 2 – 4 ปี
- มีความรู้ด้าน Network, Windows Server, Mail Server, Hardware
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- หากเคยมีประสบการณ์การจัดทำระบบเอกสาร เช่น ISO หรือ PIC/S จะพิจารณาเป็นพิเศษ